حاج میلاد صفحه دریافت حمایت مالی
مبلغ را به تومان وارد نماید - توجه داشته باشید مبلغ دونیت تحت هیچ شرایطی بازگردانده نمی شود. جوگیر نشوید . کسی شمارا مجبور نکرده حمایت کنید. با تشکر از اینکه ارزش میدین

هدف : کارت گرافیک 2070 - پارت اول

45%

انتخاب درگاه پرداخت